1.        Google 애널리틱스 시작하기 (32:분 )

https://www.youtube.com/watch?v=oWJf2a2ufG8&feature=player_embedded

 

2.        Google 애널리틱스 리포트 용어 소개 및 활용 방법 안내 (42분 24초)

https://plus.google.com/u/0/hangouts/onair/watch?hid=hoaevent%2Fc2d14kleuubene6mstn4cra8rd0&ytl=qFmXLGheyqs&hl=ko&t=3.122

 

3.        Google 애널리틱스를 통한 온라인 광고성과 분석 기능 및 설정 방법 안내 (38분) - 박진효 과장님, 예은님, 주원님 

http://youtu.be/X1VbHCUfuN4

 

4.        Google 애널리틱스를 활용한 리마케팅 및 고급 기능 설정 방법 안내 (40분) - 박찬재 댈, 태영 댈, 상민

https://plus.google.com/u/0/events/cfqk3t6tr9nt898eff4u42glgng

 

5.        Google 애널리틱스를 통한 모바일 앱 추적 기능 소개 및 설정 방법 안내  (42분) - 김민지A, 최선화 주임님, 김소미 님

https://plus.google.com/u/0/hangouts/onair/watch?hid=hoaevent%2Fcbuv37e0fjotj17rrmlear0rn3c&ytl=Dx4vjt2cwj0&hl=ko