[PIXMA G3910] - 229,000원
개인적으로는 캐논 무한잉크젯프린터를 "전원꼽아둔"상태로 놔두는게 가장 관리가 편리할겁니다... ㄷㄷㄷㄷ

[리뷰] 와이파이 지원 무한잉크 복합기 3종 비교 1부

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=020&aid=0003105455&sid1=001


[캐논 최저가]
http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=B439618192&frm3=V2


[캐논 재생 잉크]
http://blog.naver.com/galee200?Redirect=Log&logNo=221194101126
http://smartstore.naver.com/drua/products/2465630140